CAN Brasov

Posturi vacante la Direcția de Servicii Sociale Brașov


Twitter

primaria-bvDIRECŢIA DE SERVICII SOCIALE Braşov scoate la concurs în data de 02.06.2015 următoarele posturi contractuale de execuţie:

a) - cu angajare pe perioadă nedeterminată:

- un post de asistent medical PL la Serviciul Asistenţă Socială pentru Persoane Vârstnice

-3 posturi de asistent medical principal PL la Serviciul Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ

- un post de medic specialist la Serviciul Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ

- un post de asistent social S la Serviciul Protecţia Socială a Copilului şi Familiei

- un post de asistent social S principal la Serviciul Asistenţa Socială pentru Persoane cu Dizabilităţi

- un post de psiholog S debutant la Centrul de îngrijire temporară

- 2 posturi de îngrijitor la domiciliu la Serviciul Asistenţa Socială pentru Persoane Vârstnice

- 6 posturi de infirmieră la Centrul de îngrijire temporară şi la Căminul pentru Persoane Vârstnice

- un post de inspector S debutant la Serviciul Juridic, Relaţii cu Publicul, Achiziţii


b) - cu angajare pe perioadă determinată:

- un post de asistent medical PL la Serviciul Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ

- un post de kinetoterapeut debutant la Centrul de Îngrijire socio-medicală Sfântul Nicolae

- un post de asistent social S principal la Centrul pentru Persoane fără Adăpost

- un post de inspector de specialitate SIA la Serviciul Juridic, Relaţii cu Publicul, Achiziţii


Condiţiile minime obligatorii pentru participarea la concurs a unui candidat sunt următoarele:

 • Pentru postul de asistent medical PL la Serviciul Asistenţă Socială pentru Persoane Vârstnice: diplomă care atestă absolvirea unei şcoli sanitare postliceale sau echivalente; minimum 6 luni vechime în specialitate;
 • Pentru posturile de asistent medical principal PL la Serviciul Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ: diplomă care atestă absolvirea unei şcoli sanitare postliceale sau echivalente; promovare în gradul profesional principal, minimum 5 ani vechime ca asistent medical;
 • Pentru postul de medic specialist la Serviciul Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ: diplomă de medic; certificat de promovare a examenului de medic specialist în medicină de familie sau pediatrie; drept de liberă practică în specialitate;
 • Pentru postul de asistent social S la Serviciul Protecţia Socială a Copilului şi Familiei: diplomă de licenţă în specialitatea asistenţă socială; minimum 6 luni vechime în specialitate;
 • Pentru postul de asistent social S principal la Serviciul Asistenţa Socială pentru Persoane cu Dizabilităţi: diplomă de licenţă în specialitatea asistenţă socială; minimum 5 ani vechime în specialitate; atestarea obţinerii gradului principal.;
 • Pentru postul de psiholog S debutant la Centrul de îngrijire temporară: diplomă de licenţă în specialitatea psihologie;
 • Pentru posturile de îngrijitor la domiciliu la Serviciul Asistenţa Socială pentru Persoane Vârstnice: absolvent de studii generale şi curs de calificare pentru îngrijitori la domiciliu;
 • Pentru posturile de infirmieră la Centrul de îngrijire temporară şi la Căminul pentru Persoane Vârstnice: absolvent de studii generale şi curs de calificare infirmier;
 • Pentru postul de inspector S debutant la Serviciul Juridic, Relaţii cu Publicul, Achiziţii: diplomă de licenţă în studii superioare socio-umane, economice ;
 • Pentru postul de asistent medical PL la Serviciul Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ: diplomă care atestă absolvirea unei şcoli sanitare postliceale sau echivalente; minimum 6 luni vechime în specialitate;
 • Pentru postul de kinetoterapeut debutant la Centrul de Îngrijire socio-medicală Sfântul Nicolae: diplomă de licenţă la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport sau la Facultatea de Medicină –specializarea Balneo-fizio-kinetoterapie;
 • Pentru postul de asistent social S principal la Centrul pentru Persoane fără Adăpost: diplomă de licenţă în specialitatea asistenţă socială; minimum 5 ani vechime în specialitate; atestarea obţinerii gradului principal;
 • Pentru postul de inspector de specialitate SIA la Serviciul Juridic, Relaţii cu Publicul, Achiziţii: diplomă de licenţă în studii superioare socio-umane, economice, juridice, tehnice, administraţie publică; minimum 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate;


În vederea participării la concurs, conform H.G.nr.286/2011 şi H.G.nr.1027/11.11.2014 privind modificarea şi completarea H.G. nr. 286/2011, candidaţii vor depune următoarele documente necesare înscrierii:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitatea de instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului, sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit.b) –d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. După verificarea conformităţii copiilor, originalele se returnează.


Dosarele de înscriere la concurs se depun până în data de 22.05.2015 inclusiv, ora 14.00.

Bibliografia şi informaţii suplimentare: Braşov, Str. Panselelor nr. 23, Serviciul Resurse Umane, între orele 8.30- 16.00.Telefon 0368-469995 int.814 sau 0727-760919.Ești aici: Acasă Anunţuri ONG Posturi vacante la Direcția de Servicii Sociale Brașov